Długoterminowe staże zagraniczne-ogłoszenie

Konsorcjum projektu MaMLiSE organizuje trzy trzymiesięczne staże zagraniczne dla doświadczonych naukowców z UAM. Dwa planowane są w University of Limerick (Irlandia) (marzec do czerwiec 2022) i jeden w University of Bremen (Niemcy) (druga połowa roku 2022).
Celem stażu jest praca nad materiałami naukowymi i szkoleniowymi dla nauczycieli przedmiotów szkolnych, dotyczących nauczania w klasach zróżnicowanych pod względem znajomości języka edukacji szkolnej. W szczególności ta oferta skierowana jest do naukowców przynajmniej ze stopniem doktora (preferowane osoby ze stopniem doktora habilitowanego), władających odpowiednio akademickim językiem angielskim/niemieckim na poziomie C1/C2, które mają wiedzę, umiejętności i udokumentowany dorobek naukowy przynajmniej w dwóch z poniższych w zakresów:

  • wielojęzyczność i wielokulturowość jako element polityki językowej i edukacyjnej,
  • rodzinna polityka językowa,
  • psychologiczne, emocjonalne i kulturowe aspekty doświadczeń migrantów i ich wpływ na uczenie się (np. trauma),
  • kształtowanie wielojęzycznego rozwoju szkół (np. przygotowanie materiałów dydaktycznych wspierających wielojęzyczność, kształcenie kadry nauczycielskiej w kierunku zwiększania wrażliwości językowej oraz wspomagania integracji języka ojczystego i języka urzędowego, współpraca z rodzinami uczniów z doświadczeniem migracyjnym, działania promujące różnorodność językową i kulturową oraz integrujące społeczność szkolną/lokalną),
  • nauczanie przedmiotów szkolnych w klasach obejmujących dzieci z doświadczeniem migracji i/lub dzieci, które w stopniu słabszym władają językiem urzędowym, zwłaszcza w ramach przedmiotów niefilologicznych (nauki humanistyczne i ścisłe),
  • przygotowanie dzieci migrantów w pierwszym, drugim i trzecim pokoleniu do kształcenia zawodowego i akademickiego,
  • doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych.

Wszystkich zainteresowanych tematyką projektu zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem projektowym, a osoby, które spełniają powyższe kryteria zachęcamy do zgłaszania swojej kandydatury, przesyłając CV na adres mailowy podany poniżej do 22 września 2021. Kandydatury będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Komitet Sterujący Konsorcjum MaMLiSE. Kryteria brane pod uwagę to: dotychczasowa współpraca z Konsorcjum (30 pkt), znajomość akademickiego języka angielskiego/niemieckiego na poziomie C1/C2 (20 pkt), udokumentowany dorobek naukowy z co najmniej dwóch wyszczególnionych powyżej zakresów (30 pkt), stopień doktora habilitowanego z zakresu językoznawstwa (20 pkt). Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu bezpośrednio przez Komisję do dnia 10 października 2021.
Zespół Projektu MaMLiSE
Adres email: mamlise@amu.edu.pl, mamliseproject@gmail.com
Strona internetowa: mamlise.amu.edu.pl
http://mamlise.home.amu.edu.pl/